Cihan Yorgan olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aşağıda açıkladığımız şekilde ve KVKK çerçevesinde izin verilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde

Cihan Yorgan’ın tarafınıza hukuki gelişmelere ilişkin bilgi vermesi ve bilimsel makale sağlaması amacıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Cihan Yorgan tarafından hukuk postası kayıt formu, Cihan Yorgan iletişim formları gibi yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen açık rızanızın alınması üzerine ve Cihan Yorgan’ın işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Cihan Yorgan, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Cihan Yorgan, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silecektir.

 1. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 10. Haklarınız Kapsamında Cihan Yorgana Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kimlik bilgilerinizi, adresinizi, bildirime esas e-posta adresinizi, telefonunuzu, faks numaranızı ve başvurunuz yazılı ise imzanızı içeren taleplerinizi yazılı olarak ya da tarafınızca Cihan Yorgan’a  daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Cihan Yorgan’ın  “Maltepe Mahallesi Litros Ayvalıdere Yolu Sok. No:9, Maltepe, Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye”  adresine veya info@cihanyorgan.com  adresine iletmeniz gerekmektedir.